Ászf

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Kérjük, amennyiben aktív felhasználója kíván lenni weboldalunknak, figyelmesen olvassa végig Általános Szerződési és Felhasználási feltételeinket és kizárólag akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.
Az oldal üzemeltetője:
Cégnév: Bankit Market Bt.
Székhely: 6400 Kiskunhalas, Károly u.30.
Adószám:
Cégjegyzékszám:
Számlaszám: 10101047-
továbbiakban: Üzemeltető

I. Általános rendelkezések:

Amennyiben a Szolgáltatás igénybe vevője (továbbiakban :Felhasználó) a Szolgáltatás bármely elemének használatát megkezdi, egyidejűleg elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. A kiskorú Felhasználók tevékenységéért törvényes képviselőjük vállal teljes felelősséget.

A Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződés egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról rövid felhívás formájában a Szolgáltatás kezdőoldalán tájékoztatja a Felhasználókat. Amennyiben a Felhasználó a módosítást követően a Szolgáltatás bármely részét használni kezdi, az a módosítás elfogadásának minősül.

A létrejövő Szerződések nyelve magyar, nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, ezért azokat a Szolgáltató nem iktatja, és utóbb nem hozzáférhetőek. A Szolgáltatás működésével kapcsolatos valamennyi tájékoztatás, valamint a jelen Szerződésből linkelhető egyéb dokumentumok a Szerződés részét képezik és kötelezőek minden Felhasználóra.

II. Apróhirdetési rendszer használatának feltételei:


1. A jelen Felhasználási Feltételek szempontjából Felhasználónak minősül minden olyan 18. életévét betöltött cselekvőképes magánszemély, vagy gazdálkodó szervezet, aki, vagy amely oldalunkra hirdetést tölt fel, vagy oldalunkra regisztrál, valamint az oldalunkat.

2. Felhasználó regisztráció és hirdetés feladásakor köteles valós adatokat megadni. Üzemeltető, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adat/adatok nem valósak, vagy csak részben valósak, jogosult a Felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

3. A Szolgáltatás használatával a Felhasználó és az Üzemeltető között online szerződés jön létre az Ekrtv.1 5. § (4) bekezdésének megfelelően.

4. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Felhasználási feltételeket egyoldalúan módosíthatja, melyről a Felhasználót írásos formában (hírlevél, regisztrációkor megadott email cím) tájékoztatja.

Üzemeltető regisztrációkor Felhasználó részére önálló fiókot hoz létre, amely a főoldalon a belépés ablakból érhető el, bármikor módosítható. Felhasználót a regisztrációkor megadott felhasználó név azonosítja.

III. Hirdetések feladása, tartalma

1. Felhasználó a regisztrációval egyidejűleg elfogadja, hogy Üzemeltető oldalára nem tölt fel olyan hirdetést:
- amely jogszabályba ütközik, illetve ennek gyanúja felmerül,
- amely nem a megfelelő rovathoz tarozik,
- amelyek bármilyen módon sértik valamely harmadik fél jogait, ideértve, nem kizárólagosan, a védjeggyel, szerzői joggal, szabadalommal, személyiségi vagy kegyeleti joggal való visszaélés,
- erőszakra, jogsértésre buzdít, illetve személyes, vagy közbiztonságot, környezetet, illetve természetet károsító magatartásra ösztönöz, önkényuralmi jelképet tartalmaz,
- félelmérzetet kelt,
- amely a gyermek- és fiatalkorúaknak szól, és fizikai, szellemi vagy erkölcsi fejlődésüket károsíthatja,
- amely pornográf, szexuális utalásokat tartalmaz,
- amely az Üzemeltető megítélése szerint sértheti a szolgáltató, a szolgáltató üzleti partnerei vagy a szolgáltató felhasználóinak jogait,
- hiányos tartalmú vagy nem nyújt kellő információt a termékről vagy szolgáltatásról, a valóságnak vélhetően nem megfelelő adatokat tartalmaz
- kéretlen (spam) hirdetésnek minősül

A hirdetésben nem szerepelhet:

- a weboldalról kimutató link
- olyan áruk reklámozása, amelyek előállítása és forgalmazása jogszabályba ütközik
- politikai tevékenységhez kapcsolódó információ
- burkolt reklám
- megtévesztő reklám

2. Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy Üzemeltető törli:

- az ismétlődő hirdetéseket,
- a nem konkrét eladó termékre, hanem a hirdető cégre, akcióra, termékválasztékra, kapcsolódó szolgáltatásokra hívja fel a figyelmet
- a sorozatosan törölt, majd feladott hirdetéseket
- az azonos hirdetőhöz tartozó felhasználói fiókokat

3. Felhasználó tudomásul veszi, hogy Üzemeltető előzetes értesítés nélkül törli a fenti szabályokba ütköző hirdetéseket.


IV. Üzemeltető felelőssége:

1. Az oldal működtetését Üzemeltető közvetítő szolgáltatóként, az Ekrtv. rendelkezései szerint végzi. Üzemeltető nem vállal felelősséget az általa fenntartott oldalon tett, nem tőle származó felhívásokért, ajánlatokért, vagy ezekkel kapcsolatban létrejött szerződésekért. Üzemeltető nem felel az általa működtetett oldalon meghirdetett termékek minőségéért, biztonságáért és jogszabályi megfelelőségéért és nem vállal kötelezettséget ezen termékek ellenőrzéséért. Üzemeltető nem felel az általa üzemeltetett oldalon szereplő termékek valódiságáért, vagy azért, hogy a vevők ténylegesen meg tudják venni, az eladók pedig ténylegesen el tudják adni a termékeket, nem tudja biztosítani, hogy a felhasználók az egymás közötti tranzakciót végérvényesen be is tudják fejezni. Üzemeltető azonban jogosult a tranzakciók/aukciók elérhetetlensége esetén azok lejárati idejét, a kiesés időtartamával meghosszabbítani, mely a Felhasználó felé tett teljes kompenzációnak tekintendő; így a Vatera kizár minden más egyéb, akár közvetlen, akár közvetett kártérítési igényt.

2. Üzemeltető nem garantálja a honlapon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok azonnali kijavítását, valamint a honlap vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Üzemeltető azonban minden elkövet a vírusmentesség és az esetlegesen felmerülő zavarok mielőbbi elhárítása érdekében.


3. Üzemeltető nem avatkozik bele a felhasználók közötti jogvitákba, tranzakciókba, bármely vita esetén a Felhasználó mentesíti Üzemeltetőt mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítésről.

4. Üzemeltető jogosult, de nem kötelezett az általa működtetett oldalon megjelenő tartalmakat, közzé tett információkat ellenőrizni, jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

5. Felhasználó által közzé tett tartalomért, a tartalommal okozott anyagi és nem anyagi károkért, ezekkel kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget és kártérítést Felhasználó tartozik felelősséggel. Amennyiben Üzemeltető tudomására juta jogsértő tevékenység, jogosult a tartalmat előzetes figyelmeztetés nélkül eltávolítani, a Felhasználóval kötött szerződést felbontani.

6. Az eladott termékek kiszállítása, átadása, valamint a vételár tejesítése Üzemeltetőtől független, a Felhasználók megállapodása szerint zajlik.

V. Személyes adatok védelme

1. Üzemeltető Felhasználó személyes adatait kizárólag csak azokat az információkat használja, melyek az azonosításhoz szükségesek, valamint annak érdekébe használja, hogy Felhasználót folyamatosan tájékoztassa az aktuális akciókról, szolgáltatásokról, hivatalos értesítésekről és fejlesztésekről.

2. A honlapon a Felhasználók IP-címei statisztikai okokból naplózásra kerülnek. Regisztrációkor rögzítésre kerül továbbá Felhasználók neve, email címe, lakcíme és telefonszáma, melyek a szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenül szükségesek.

3. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, az adatok bármikor módosíthatóak és törölhetőek.

4. Üzemeltető a tőle elvárhatóan gondoskodik a rögzített és tárolt személyes adatok biztonságáról és védelméről, biztosítja ennek technikai hátterét.

5. Üzemeltető a magyar adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek jogszerű megkeresésére a Vatera köteles a szükséges, a Felhasználóról tárolt személyes adatokat, információkat kiadni.

 

VIII. Kapcsolattartás

Az weboldal ügyfélszolgálata a szolgáltatásokkal kapcsolatos észrevételeket, panaszokat és megkereséseket a Kapcsolat menüpontban található online felületen fogadja. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre, zárt ügyfélszolgálati rendszerből küldött elektronikus levél útján válaszolja meg haladéktalanul, de legkésőbb a vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.